Wynagrodzenie minimalne

 

 

Wynagrodzenie minimalne jest corocznie ustalane w drodze negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do  Spraw Społeczno-Gospodarczych. Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenie w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca  każdego roku. Wysokość ustalonego wynagrodzenia minimalnego jest ogłaszana w terminie do dnia 15 września każdego roku. 

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.