Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - limity

 

 

 Kurs średni euro NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa o rachunkowości i dotyczy miedzy innymi, osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto z sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w poprzedzającym roku obrotowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości.